Onze identiteit

Als school zien we het geven van onderwijs als een opdracht die we in het verlengde van de doopbelofte en de opvoeding thuis gestalte geven. Dit komt tot uitdrukking in onderwijs dat is gegrond op  de Heilige Schrift, in hartelijke verbondenheid met de gereformeerde belijdenissen. Dit veronderstelt ook een voortdurend streven naar kwalitatief goed onderwijs, een open communicatie daarover met ouders en een wederzijdse, constructieve samenwerking.

Niet alleen het reguliere basisonderwijs op grond van de door onze overheid geformuleerde kerndoelen, maar ook de Bijbelse geschiedenissen, het leren lezen van de Bijbel, de berijmde psalmen, christelijke liederen en de vragen en antwoorden van de Heidelbergse Catechismus maken deel uit van het lesprogramma. Er is aandacht voor de christelijke feestdagen en voor de jaarlijkse bid- en dankdag.

Alle kinderen moeten zich op onze school veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Voor de manier waarop we binnen de school met elkaar omgaan, nemen we ons uitgangspunt in het liefdegebod: U zult de HEERE uw God liefhebben met uw hele hart, met heel uw verstand en met al uw kracht en uw naaste als uzelf (Matthéüs 22).

Hierin liggen voor ons de kernwoorden vertrouwen, gehoorzaamheid, eerlijkheid, respect en verantwoordelijkheid besloten. Deze kernwoorden, die ook kernwaarden zijn, vormen de basis voor de gesprekken die we met kinderen hebben en voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Graag willen we de Bijbelse waarden en normen voorleven en doorgeven.

Vanuit deze grondslag bereiden we de kinderen voor op hun plaats in onze (multiculturele) samenleving.